DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Obvestilo etažnim lastnikom stavb

 OBVESTILO ETAŽNIM LASTNIKOM STAVB – pooblaščenec požarne varnosti

Z željo po rednem in kvalitetnem obratovanju stavb ter ustrezni zagotovitvi požarne varnosti v objektih, ki jih upravlja družba Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.,  smo pripravili razpis za OPRAVLJANJE STORITEV S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI v stavbah, ki jih upravlja upravnik družba Stanovanjsko podjetje Konjice.

Zakonska podlaga s področja požarne varnosti je zajeta v določbah Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22) ter področnih pravilnikih in uredbah, ki so podrobneje navedeni v prilogi tega obvestila.

Na povabilo upravnika sta prispeli  2 ponudbi in sicer od ponudnikov: Justin d.o.o.,  Rogaška Slatina in BOJ Božidar Jurko s.p. Celje.

Merila za izbor ponudbe so bila: ponudbena cena, kakovost storitve, boniteta ponudnika in reference ponudnika. Strokovna komisija je ponudbe pregledala, primerjala, ocenila in sprejela sklep, da se za najugodnejšega ponudnika za izvedbo storitev s področja požarne varnosti v stavbah, ki jih upravlja upravnik družba Stanovanjsko podjetje Konjice izbere družba: JUSTIN d.o.o. Rogaška Slatina. Upravnik je v imenu in za račun etažnih lastnikov stavb  dne 07.09.2022 z izbranim izvajalcem podpisal pogodbo za opravljanje predmetnih storitev.

Cena izdelave požarnega reda za večstanovanjsko stavbo znaša  225,70 €  (stavba do 3 etaže) oz. 298,90 € (stavba nad 3 etaže), za poslovno stavbo 225,70 € ter dodatno še izdelava evakuacijskega načrta 317,20 €. Cena kontrolnega pregleda (1 x 3 letno) znaša za večstanovanjsko stavbo do 3 etaže 32,94 €, ter nad tri etaže 45,14 € (enako velja za poslovne stavbe). Vse navedene cene vsebujejo davek na dodano vrednost.

Vezano na spremembe zakonodaje s področja požarne varnosti, kar smo poročali tudi na zborih lastnikov v letošnjem letu, bodo v letu 2022 in 2023 na novo izračunane ocene požarne ogroženosti objektov ter izdelani ustrezni požarni redi stavb. Seznanitev lastnikov / uporabnikov objekta z novim požarnim redom bo upravnik opravil  z dostavo kopije izvlečka požarnega reda stavb in navodil za stanovalce, ki so sestavni del požarnega reda, v poštne nabiralnike vseh uporabnikov / lastnikov objekta, ter obravnaval vsebino požarnega reda na prihodnjem zboru lastnikov.

Slovenske Konjice, oktober 2022

 

Zakonodaja na področju varstva pred požarom:

Compare