DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Zamenjava upravnika

V primeru, da ima večstanovanjska stavba več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, morajo etažni lastniki izbrati upravnika, ki je lahko pravna ali fizična oseba in je registrirana za upravljanje z nepremičninami. Etažni lastniki tako v večstanovanjskih stavbah ter prav tako v poslovnih stavbah, kjer je upravnik obvezen, s soglasjem več kot 50% po solastniških deležih izberejo upravnika in z njim sklenejo pogodbo o opravljanju upravniških storitev. Upravnik se vpiše v register upravnikov pri upravni enoti.

Etažni lastniki lahko upravnika razrešijo. Sklep o odstopu od pogodbe o opravljanju upravniških storitev sprejmejo etažni lastniki na enak način, kot je določen za izbiro upravnika.

Etažni lastniki lahko na podlagi 60. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1) kadar koli odstopijo od pogodbe o opravljanju upravniških storitev, odpovedni rok je najmanj tri mesece. Z večino po solastniških deležih (potrebnih več kot 50 %) lahko etažni lastniki sprejmejo sklep o odpovedi pogodbe o opravljanju upravniških storitev. Sklep se lahko sprejme s podpisovanjem listine ali na zboru etažnih lastnikov.

Odpoved in sklep o odpovedi pogodbe ali njegovo kopijo upravniku vroči eden od lastnikov, ki ga pooblastijo preostali lastniki, priporočeno s povratnico. Trenutek vročitve je pomemben, saj začne takrat teči odpovedni rok. Kot dokazilo za pravilno podano odpoved služi sklep o odpovedi pogodbe in povratnica, ki dokazuje njegovo vročitev.

Etažni lastniki morajo v času teka odpovednega roka izbrati novega upravnika, ki ga potrdijo s soglasjem več kot 50% po solastniških deležih. Stari upravnik mora v tem času pripraviti in predati vso dokumentacijo za prenos poslov novemu upravniku.

SZ-1 v 61. členu in Pravilnik o upravljanju večstanovanjksih stavb v 21. členu določata, da mora upravnik v roku 30 dni po izteku pogodbe o opravljanju storitev upravljanja pripraviti končni obračun in poročilo upravnika na dan prenehanja pogodbe o opravljanju upravniških storitev. Končni obračun vsebuje: saldo prenesenih sredstev rezervnega sklada, saldo sredstev obratovalnih in drugih stroškov vzdrževanja stavbe, stanje neporavnanih obveznosti lastnikov in neporavnanih računov dobaviteljem.

Po prenehanju pogodbe o opravljanju upravniških storitev mora upravnik novemu upravniku izročiti vse pogodbe, dovoljenja in druge listine, ki se nanašajo na upravljanje večstanovanjske stavbe, ter obvestiti tiste dobavitelje in izvajalce storitev, ki izvršujejo dobavo oziroma opravljajo storitve za večstanovanjsko stavbo, katere upravnik je bil.

POTREBUJETE NOVEGA UPRAVNIKA?

V našem podjetju smo v preteklih 24. letih zgradili uspešen sistem upravljanja in izvajanja drugih storitev na stanovanjskem področju. Sistem temelji na celoviti obravnavi posameznega stanovanja ali poslovnega prostora, večstanovanjskega objekta kot celote, soseske in celotnega nepremičninskega fonda.

Najpomembnejši razlogi zaradi katerih izbrati Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. za vašega upravnika so:

 • 165 objektov v upravljanju,
 • 24 letna tradicija upravljanja,
 • izvajanje stanovanjskih storitev na 461 nepremičninah – stanovanjih, poslovnih prostorih lastnikov: Občina Slovenske Konjice, Občina Zreče, Občina Vitanje, Zlati grič d.d. in Župnijski urad Slov. Konjice,
 • delovanje v občinah: Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Celje, Rogatec, Poljčane, Oplotnica in Slovenska Bistrica,
 • imetnik certifikata Zaupanja vreden upravnik,
 • odlična bonitetna ocena upravnika,
 • vsaka stavba ima svoj ločen fiduciarni račun rezervnega sklada stavbe,
 • prilagodljivost in fleksibilnost upravnika,
 • 24 urna dežurna številka na številki: 080 71 87,
 • lastna vzdrževalna ekipa upravnika,
 • osebni portal za uporabnika.
Potrebujete

novega upravnika?

Pošljite nam povpraševanje na elektronski naslov: info@spkonjice.si ali nas pokličite na številko 070 460 063

Z veseljem bomo prisluhnili vašim predlogom in potrebam ter vam pripravili informativno ponudbo.

Kontakt

  Compare