DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Upravljanje nepremičnin

Družba Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. opravlja storitev upravljanja in vzdrževanja skupnih delov in naprav večstanovanjskih in poslovnih stavb v občinah: Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Celje, Rogatec, Poljčane, Oplotnica in Slovenska Bistrica, ter opravlja stanovanjske storitve oz. gospodari s stanovanji in poslovnimi prostori last lastnikov: Občine Slovenske Konjice, Občine Zreče, Občine Vitanje, Unior d.d., Zlati grič d.d. in Župnijski urad Slov. Konjice.

Za etažne lastnike skladno z določili Stanovanjskega zakona opravljamo vse aktivnosti in pripravljamo vso potrebno dokumentacijo v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem skupnih delov in naprav stavbe in sicer:

 • opravljanje strokovno tehničnih in razvojnih nalog,
 • samostojno vodenje postopkov na delovnem področju v skladu z veljavno zakonodajo,
 • tekoče spremljanje in upoštevanje veljavne zakonodaje,
 • pregled stavb in zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih ali prenovi ter priprava načrtov vzdrževalnih del skladno z veljavno zakonodajo,
 • skrb za redno vzdrževanje in obratovanje večstanovanjske stavbe,
 • zbiranje ponudb za izvajanje vzdrževalnih del, opravljanje storitev obratovanja,
 • organiziranje nujnih – interventnih del (sprejemanje obvestil, organizacija ogleda, naročanje odprave intervencije in organizacija sanacije stanj),
 • izvajanje veljavno sprejetih sklepov etažnih lastnikov stavb,
 • organiziranje in priprava dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev,
 • razdelitev in izterjava obveznosti,
 • sklepanje pogodbe z izvajalci del in dobavitelji storitev, naprav in opreme, v imenu in za račun etažnih lastnikov,
 • obračunavanje in upravljanje z rezervnimi skladi stavb,
 • poročanje lastnikom o upravnikovem delu,
 • zastopanje etažnih lastnikov: pred upravnimi organi v zadevah izdaje dovoljenj in soglasij v geodet­skih postopkih v zvezi z večstanovanjsko stavbo in zemljiščem, pri vlaganju tožb v imenu preostalih etažnih lastnikov za plačilo zapadlih in bodočih terjatev v zvezi  s stroški in obveznostmi, ki bremenijo etažnega lastnika, pri vlaganju izključitvenih tožb v imenu preostalih etažnih lastnikov proti etažnemu lastniku, ki krši hišni red in ne izpolnjuje obveznosti iz pogodbe o medsebojnih razmerjih, ipd.
 • opravljanje drugih opravil v skladu z veljavno zakonodajo.

V spodnjem seznamu je prikazan seznam objektov v našem upravljanju po občinah, kjer izvajamo svoje storitve in sicer:

Število stavb v upravljanju po občinah2021
Slovenske Konjice89
Zreče27
Vitanje15
Šentjur10
Šmarje pri Jelšah8
Rogaška Slatina5
Celje4
Rogatec2
Poljčane2
Oplotnica2
Slovenska Bistrica1
SKUPAJ165

Iz prikazanega sledi, da največ objektov upravljamo v lokalnem okolju oz. v naši neposredni bližini in sicer v: Slovenskih Konjicah, Zrečah in Vitanjih.

Skupaj je družba Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. upravnik 165 stavb, od katerih je večina večstanovanjskih, nekaj pa je tudi poslovnih objektov. V teh stavbah je registriranih 2761 enot (stanovanj oz. poslovnih prostorov).

Stanovanjske storitve oz. upravljanje in vzdrževanja oz. gospodarjenje s stanovanji in poslovnimi prostori za večje lastnike izvajamo za Občino Slovenske Konjice, Občino Zreče, Občino Vitanje, Unior d.d., Zlati grič d.d. in Župnijski urad Slov. Konjice.  Redno opravljanje stanovanjskih storitev pomeni poleg upravljanja s skupnimi prostori in napravami tudi upravljanje etažne lastnine za posameznega lastnika.

V okviru gospodarjenja s stanovanji in poslovnimi prostori za lastnike opravljamo naslednje storitve:

 • upravljanje stanovanj ter poslovnih prostorov,
 • obračunavanje najemnin,
 • organizacija in izvajanje vzdrževalnih del, tudi priprava predračunov in pridobivanje ponudb za enote v upravljanju,
 • urejanje najemnih razmerij za lastnika,
 • izterjava najemnine, stroškov.

Z namenom ohranitve dobrih bivalnih pogojev in osnovnega namena večstanovanjske stavbe kot celote skrbimo za nemoteno obratovanje stavbe ter izvajamo vzdrževalna dela, sprejeta v načrtih vzdrževalnih del po posameznih objektih.  Prav tako z vso potrebno  skrbnostjo tekoče izvajamo vsa nujna – interventna dela, ter prav tako manjša vzdrževalna dela, vse s ciljem zagotovitve dobrih bivanjskih razmer za vse lastnike / uporabnike v večstanovanjskih stavbah oz. za vse subjekte, ki delujejo v poslovnih objektih. Načrti vzdrževanja skupnih delov in naprav stavb so izdelani v skladu s Stvarnopravnim zakonikom, Stanovanjskim zakonom ter  Pravilnikom o standardih vzdrževanj stanovanjskih stavb in stanovanj. Načrte vzdrževanj lastniki sprejmejo na zboru lastnikov ali  s sprejetim sklepom o potrditvi načrta vzdrževalnih del stavbe s podpisno listino. Lastnike na vsakoletnih zborih seznanimo s pomembnostjo planiranja investicijskih vzdrževanj na daljši rok. Zaradi zaostrene finančne situacije je toliko pomembnejše, da se financiranje investicijskih vlaganj planira na daljši rok. Prav tako preverjamo finančne zmožnosti lastnikov, da ne bi po nepotrebnem povzročali finančne težave lastnikom oz. nezmožnost plačevanja njihovih obveznosti do upravnika ali dobaviteljev obratovalnih stroškov ali izvajalcev vzdrževalnih del. V primeru, da sredstva rezervnega sklada ne zadoščajo za realizacijo sprejetih vzdrževalnih del v planu vzdrževalnih del objekta lastniki potrdijo namensko zbiranje višjih zneskov v rezervni sklad objekta, z namenom da zagotovijo sredstva za realizacijo sprejetih planov. Lastnike spodbujamo k odločitvam za energetske prenove stavb (toplotna izolacija fasade, strehe, toplotna izolacija tal ali nad neogrevanim prostorom, optimizacija sistema ogrevanja, vgradnja sistema prezračevanja). Kot upravnik v  primeru ustreznega soglasja lastnikov za energetske prenove stavb nudimo vso potrebno podporo za pridobitev nepovratnih sredstev. Energetske sanacije so financirane iz že vplačanega prispevka v rezervni sklad stavbe,  s plačili lastnikov in nepovratnimi sredstvi Eko sklada.  Lastnikom kot pooblaščeni upravnik za pridobitev manjkajočih finančnih sredstev za realizacijo investicij uredimo financiranje preko banke na račun rezervnega sklada večstanovanjske stavbe s 75% soglasjem (odkup terjatev na račun rezervnega sklada) ali 100% soglasjem (kredit na račun rezervnega sklada).

V letu 2021 smo izvedli vseh vzdrževalnih del (zajeta tudi interventna, manjša vzdrževalna dela ter investicijska) na objektih, kjer smo upravniki stavb v skupni vrednosti 917.148,16 €. Za večje energetske sanacije objektov smo za lastnike stavb v letu 2021 pridobili nepovratna finančna sredstva Eko sklada  in sicer skupaj v vrednosti: 61.913,13 €.

Pri vseh storitvah, ki jih  izvajamo, težimo zadovoljiti želje uporabnikov naših storitev, vendar  v okviru določb veljavne zakonodaje s tega področja. Način delitve obratovalnih stroškov, ki nastajajo v večstanovanjskih objektih je v letu 2009 določil Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb. Kar se tiče poslovnih stavb delitev stroškov obratovanja poteka skladno s Stvarnopravnim zakonikom glede na solastniški delež posameznega lastnika.

V družbi Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. smo v preteklih letih zgradili uspešen sistem upravljanja večstanovanjskih in poslovnih stavb in izvajanja drugih storitev stanovanjskega področja. Ta sistem temelji na celoviti obravnavi posameznega stanovanja, večstanovanjskega objekta kot celote ter umeščenosti tega objekta v stanovanjsko sosesko.

Zato poleg vseh nivojev storitev upravljanja nudimo tudi izvajanje »stanovanjskega vzdrževanja«  preko lastnega stanovanjskega servisa, za potrebe ogrevanja pa imamo tudi usposobljene serviserje za manjša nujna popravila in vzdrževanja ter lasten razvoj. Za nujna popravila izven delovnega časa (zamašeni odtoki, počene cevi, izliv vode, izpad skupne elektrike, udar strele v objekt,  okvara ogrevalnega sistema znotraj kurilne sezone ipd.) smo vam na voljo kadarkoli, saj imamo s tem namenom organizirano dežurno službo na številki: 080 7187.

Za uporabnike naših storitev imamo posebej  oblikovan Portal za uporabnike, ki je bil uveden že v letu 2009.  Preko portala lahko uporabnik pregleduje celotno poslovanje za svoje stanovanje oz. poslovni prostor (odprte postavke, vsebino računov, račune dobaviteljev za objekt), lahko pa tudi sporočanje stanje števcev.

Kot upravnik v svojem imenu in za račun etažnih lastnikov večstanovanjske stavbe že ves čas delovanja družbe vodimo fiduciarni račun za sredstva rezervnega sklada ločeno za vsako stavbo posebej.

Zaposleni v družbi zakonito delujemo, smo kadrovsko usposobljeni za naše delo, zagotavljamo lastnikom s svojim delovanjem visoko varnost upravljanja z nepremičnino in sredstvi rezervnega sklada, vse skupaj pa je garancija za visoko kakovost storitev. Za vse navedeno se bodo trudili tudi v prihodnje.

Kontakt

  Compare