DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Ogrevanje

Od leta 1999 nemoteno skrbimo za dejavnost  proizvodnje in distribucije tople vode za namen daljinskega ogrevanja geografskega območja mesta Slovenske Konjice. Občina Slovenske Konjice je podjetju za izvajanje te dejavnosti podelila koncesijo za dobo 35 let. Ogrevalna površina enot, ki se oskrbujejo iz sistema daljinskega ogrevanja znaša 55.259 m2, od te površine stanovanjski del zajema 40.191 m2, poslovni odjem pa 15.068 m2.

Poleg izvajanje dejavnosti distributerja toplotne energije s sistemom daljinskega ogrevanja, skrbimo tudi za nemoteno obratovanje individualnih kotlovnic.

PRAVNI PREDPISI

Na  trgu dodatno ponujamo tudi ostale storitve kot so:

Kontakt

  Postopek priključitve na omrežje daljinskega ogrevanja

  1. Postopek pridobivanja soglasja
  Na podlagi pisne vloge ali ustne informacije pridobi investitor ali odjemalec mnenje Stanovanjskega podjetja  o možnosti priklopa. Če so izpolnjeni tehnični in prostorski pogoji, vloži investitor ali odjemalec pisno vlogo za izdajo projektnih pogojev ali soglasja z naslednjimi prilogami:

  a) za pridobitev projektnih pogojev: idejna zasnova s situacijo objekta, z vrisano predvideno traso priključnega voda in lokacijo toplotne postaje, z oceno priključne moči objekta

  b) za pridobitev soglasja k projektnim rešitvam: projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ali za izvedbo (PZI) internih toplotnih naprav (radiatorsko in toplozračno ogrevanje, klimatizacija, ogrevanje sanitarne tople vode in podobno), toplotne postaje (projekte strojnih in elektroinstalacij) in priključnega voda.

  Pozitivno soglasje k projektnim rešitvam je hkrati tudi dovoljenje za priključitev. Za enostanovanjske in večstanovanjske objekte izda Stanovanjsko podjetje Konjice soglasje k projektnim rešitvam na podlagi idejne zasnove s situacijo objekta, z vrisano predvideno traso priključnega voda in lokacijo toplotne postaje. K idejni zasnovi je treba predložiti tudi popis potrebnega materiala za priključni vod in toplotno postajo.

   

  2. Izvedba strojnih in elektro instalacij priključnega voda in toplotne postaje
  Vsa dela se izvajajo po projektni dokumentaciji, ki je bila podlaga za izdajo soglasja. Dela lahko izvajajo za ta dela usposobljeni inštalaterji. Distributivni nadzor nad deli vršijo strokovnjaki Stanovanjskega podjetja Konjice. Po končani izvedbi in uspešnem poskusnem obratovanju se investitor ali odjemalec dogovorita za kakovostni pregled, o katerem se izdela zapisnik. Po uspešnem kakovostnem pregledu oz. tehničnem pregledu, ki ga je treba opraviti, če je bilo za gradnjo toplotnih naprav izdano gradbeno dovoljenje, bodo strokovnjaki Stanovanjskega podjetja Konjice na omrežje daljinskega ogrevanja priključili toplotne naprave, če je bila sklenjena pogodba o dobavi toplote med Stanovanjskim podjetjem Konjice in odjemalcem ter so bili izpolnjeni vsi ostali pogoji iz Splošnih, tehničnih in drugih pogojih za priključitev na toplovodno omrežje mesta Slovenske Konjice.

  Obračun porabljene toplote določa Tarifni sistem za prodajo toplote iz toplovodnega omrežja mesta Slovenske Konjice.


  Stroški ogrevanja so razdeljeni na stalne stroške, ki so zajeti v priključni moči, in spremenljive stroške, ki predstavljajo porabljeno energijo za proizvodnjo toplote. Priključna moč se obračunava v MW oziroma kW in izhaja iz projektne dokumentacije strojnih napeljav kot nazivna moč toplotnih naprav. Količina dobavljene toplote se obračunava v MWh oziroma kWh in se ugotavlja neposredno s toplotnim števcem, vgrajenim v toplotni postaji. V večstanovanjskih objektih se strošek toplote za posamezno stanovanje določi na podlagi delilnikov stroškov ogrevanja.

  Za obdobje, ko je toplotni števec ali vodomer pokvarjen ali je odstranjena plomba z žigom, se določi dobavljena količina na podlagi porabe v primerljivem računskem obdobju, ko je toplotni števec še pravilno deloval. Pri tem se upoštevajo vse okoliščine, ki vplivajo na odjem toplote. Lahko pa se izračuna po posebni metodologiji, zapisani v Splošnih pogojih za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja mesta slovenske Konjice.


  V letu 20015 je stopil v veljavo nov Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli. Več o Pravilniku si lahko preberete TUKAJ

  CENIK TOPLOTE IZ SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA
  Slovenske Konjice

  Ogrevanje (variabilni del)

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 1. podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 106,6910 EUR/MWh

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 2. podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 106,6910 EUR/MWh

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 3. podskupina (Pobr > 0,300 MW): 106,6910 EUR/MWh

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 1. podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 106,6910 EUR/MWh

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 2. podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 106,6910 EUR/MWh

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 3. podskupina (Pobr > 0,300 MW): 106,6910 EUR/MWh

  Priključna moč (fiksni del)

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 32.314,5756 EUR/MW/leto

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 32.314,5756 EUR/MW/leto

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW): 32.314,5756 EUR/MW/leto

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 32.573,84794 EUR/MW/leto

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 32.573,84794 EUR/MWh

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW): 32.573,84794 EUR/MWh

  Cene ne vsebujejo zakonsko predpisan DDV.

  Cene veljajo april 2024 (2.5.2024).

  Cene za obračun priklopne moči (fiksni del) veljajo za 12 (dvanajst) mesečno obračunsko obdobje.

  Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.
  Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice 

  Ogrevanje (variabilni del)

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 1. podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 111,8307 EUR/MWh

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 2. podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 111,8307 EUR/MWh

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 3. podskupina (Pobr > 0,300 MW): 111,8307 EUR/MWh

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 1. podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 111,8307 EUR/MWh

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 2. podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 111,8307 EUR/MWh

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 3. podskupina (Pobr > 0,300 MW): 111,8307 EUR/MWh

  Priključna moč (fiksni del)

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 32.314,5756 EUR/MW/leto

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 32.314,5756 EUR/MW/leto

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW): 32.314,5756 EUR/MW/leto

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 32.573,84794 EUR/MW/leto

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 32.573,84794 EUR/MWh

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW): 32.573,84794 EUR/MWh

  Cene ne vsebujejo zakonsko predpisan DDV.

  Cene veljajo april 2024 (1.4.2024).

  Cene za obračun priklopne moči (fiksni del) veljajo za 12 (dvanajst) mesečno obračunsko obdobje.

  Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.
  Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice 

  ———————————————————————————————————

  Ogrevanje (variabilni del)

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 1. podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 115,3443 EUR/MWh

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 2. podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 115,3443 EUR/MWh

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 3. podskupina (Pobr > 0,300 MW): 115,3443 EUR/MWh

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 1. podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 115,3443 EUR/MWh

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 2. podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 115,3443 EUR/MWh

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 3. podskupina (Pobr > 0,300 MW): 115,3443 EUR/MWh

  Priključna moč (fiksni del)

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 32.314,5756 EUR/MW/leto

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 32.314,5756 EUR/MW/leto

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW): 32.314,5756 EUR/MW/leto

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 32.573,84794 EUR/MW/leto

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 32.573,84794 EUR/MWh

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW): 32.573,84794 EUR/MWh

  Cene ne vsebujejo zakonsko predpisan DDV.

  Cene veljajo marec 2024 (1.3.2024).

  Cene za obračun priklopne moči (fiksni del) veljajo za 12 (dvanajst) mesečno obračunsko obdobje.

  Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.
  Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice 

  ———————————————————————————————————

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 1. podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 116,602 EUR/MWh

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 2. podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 116,602 EUR/MWh

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 3. podskupina (Pobr > 0,300 MW): 116,602 EUR/MWh

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 1. podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 116,602 EUR/MWh

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 2. podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 116,602 EUR/MWh

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 3. podskupina (Pobr > 0,300 MW): 116,602 EUR/MWh

  Priključna moč (fiksni del)

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 32.314,5756 EUR/MW/leto

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 32.314,5756 EUR/MW/leto

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW): 32.314,5756 EUR/MW/leto

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 32.573,84794 EUR/MW/leto

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 32.573,84794 EUR/MWh

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW): 32.573,84794 EUR/MWh

  Cene ne vsebujejo zakonsko predpisan DDV.

  Cene veljajo februar 2024 (1.2.2024).

  Cene za obračun priklopne moči (fiksni del) veljajo za 12 (dvanajst) mesečno obračunsko obdobje.

  Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.
  Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice 

  ———————————————————————————————————

  Ogrevanje (variabilni del)

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 1. podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 120,2631 EUR/MWh

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 2. podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 120,2631 EUR/MWh

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 3. podskupina (Pobr > 0,300 MW): 120,2631 EUR/MWh

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 1. podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 120,2631 EUR/MWh

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 2. podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 120,2631 EUR/MWh

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 3. podskupina (Pobr > 0,300 MW): 120,2631 EUR/MWh

  Priključna moč (fiksni del)

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 32.314,5756 EUR/MW/leto

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 32.314,5756 EUR/MW/leto

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW): 32.314,5756 EUR/MW/leto

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 32.573,84794 EUR/MW/leto

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 32.573,84794 EUR/MWh

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW): 32.573,84794 EUR/MWh

  Cene ne vsebujejo zakonsko predpisan DDV.

  Cene veljajo januar 2024.

  Cene za obračun priklopne moči (fiksni del) veljajo za 12 (dvanajst) mesečno obračunsko obdobje.

  Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.
  Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice 

  ___________________________________________________________________________________

  CENIK TOPLOTE IZ SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA
  Slovenske Konjice


  Ogrevanje (variabilni del)

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 1. podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 124,9123 EUR/MWh

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 2. podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 124,9123 EUR/MWh

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 3. podskupina (Pobr > 0,300 MW): 124,9123 EUR/MWh

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 1. podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 124,9123 EUR/MWh

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 2. podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 124,9123 EUR/MWh

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 3. podskupina (Pobr > 0,300 MW): 124,9123 EUR/MWh

  Priključna moč (fiksni del)

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 31.557,51091 EUR/MW/leto

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 31.557,51091 EUR/MW/leto

  • OGP 01 GOSPODINJSKI ODJEM – 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW): 31.557,51091 EUR/MW/leto

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 1.podskupina (0 < Pobr ≤ 0,050 MW): 31.810,70903 EUR/MW/leto

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 2.podskupina (0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW): 31.810,70903 EUR/MWh

  • OGP 03 POSLOVNI ODJEM – 3.podskupina (Pobr > 0,300 MW): 31.810,70903 EUR/MWh

  Cene ne vsebujejo zakonsko predpisan DDV.

  Cene veljajo december 2023.

  Cene za obračun priklopne moči (fiksni del) veljajo za 12 (dvanajst) mesečno obračunsko obdobje.

  Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.
  Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice 

  ___________________________________________________________________________________

  Compare