DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Ostale storitve

V Stanovanjskem podjetju smo od Ministrstva za infrastrukturo in prostor pridobili pooblastilo št. 360-154/2013/2 za izdajo energetskih izkaznic.

ENERGETSKA IZKAZNICA

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.  Na podlagi izdane energetske izkaznice kupec oz. najemnik stanovanjske enote pridobil informacijio o energetski potratnosti objekta kot celote  oz. njegovega posameznega dela stanovanja.

Energetska izkaznica stavbe je obvezna pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več.

Energetsko izkaznico pri obstoječih zgradbah predloži lastnik stavbe ali njenega dela kupcu/najemniku v primeru prodaje/oddaje stavbe ali njenega dela najpozneje pred sklenitvijo pogodbe.

Energetsko izkaznico pri novozgrajenih zgradbah predloži investitor upravnemu organu pred vložitvijo zahtevka za izdajo uporabnega dovoljenja.

Energetsko izkaznico lahko izdelujejo neodvisni strokovnjaki iz 68.d člena Energetskega zakona (z licenco) na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.

Energetsko izkaznico mora pridobiti vsak večstanovanjski objekt z vsaj štirimi etažnimi enotami:

 • ki je zgrajen do leta 1980 najkasneje do leta 2015
 • ki je zgrajen po letu 1980 najkasneje do leta 2030

Energetska izkaznica mora biti nameščena v javnih stavbah s celotno površino nad 1000 m2 (s prenovo direktive EPBD se meja niža na 500 m2 in čez 5 let na 250 m2), ki so v lasti države ali lokalnih skupnosti in jih uporabljajo državni organi ali organi lokalnih skupnosti oziroma organizacije, ki zagotavljajo javne storitve večjemu številu oseb in jih zato te pogosto obiskujejo.

Svetovanje poteka v obliki individualnih razgovorov. Krajše nasvete in osnovne informacije pa lahko dobite tudi preko elektronske pošte.
V energetsko svetovalnih pisarnah vas pričakuje usposobljeni energetski svetovalec, ki vam bo na osnovi izkušenj pomagal poiskati primerne rešitve.

Lokacija: prostori Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice

Delovni čas pisarne: vsak torek od 16:00 do 18:00

Prijave za svetovanje: vsak delovni dan od 8:00 do 14:00 na tel.: 03/759-27-16

Energijsko svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki nameravate vlagati svoj denar v zmanjšanje rabe energije. Z izboljšanjem toplotne zaščite zgradb, uporabo sodobnejših ogrevalnih naprav in uporabo obnovljivih virov energije prispevate k varovanju okolja, zmanjševanju stroškov za energijo in izboljšanju bivalnih razmer.

Strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o:

 • izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav
 • zamenjavi ogrevalnih naprav
 • zmanjšanju porabe goriva
 • izbiri ustreznega goriva
 • toplotni zaščiti zgradb
 • izbiri ustreznih oken, zasteklitve
 • sanaciji zgradb z namenom zmanjšanja rabe energije
 • uporabi varčnih gospodinjskih aparatov
 • in vseh ostalih vprašanjih, ki se nanašajo na rabo energije.

Priporočamo, da za obisk v energetsko svetovalni pisarni pripravite projekt ali načrt hiše in vgrajenih instalacij, račune o plačilu energije in goriva, ipd.

Kontakt

  Compare