DEŽURNA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE:

080 71 87

TAJNIŠTVO:

03 759 27 16

Stanovanja “Tepanjska vrata” – PRODAJA

STANOVANJA »TEPANJSKA VRATA« V PRODAJI – SPLOŠNE INFORMACIJE

Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., je skladno z določbami Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 18/04, v nadaljevanju: ZVKSES) in Splošnimi pogoji prodaje posameznih delov stavbe večstanovanjskega objekta blok 1 v stanovanjski soseski Tepanje, SV 318/2023 (v nadaljevanju: splošni pogoji), pričelo s prodajo posameznih delov – stanovanj z neposredno pogodbo, v stavbi, ki se gradi na parceli 553/222, k.o. 1107 Tepanje (ID 6256238). Nakup nepremičnin bo potekal oziroma se bo izvajal dosledno na podlagi določil ZVKSES in splošnih pogojev.

Za stanovanja, ki so predmet prodaje, so podrobnejši opisi, prikaz lege in sheme posameznih stanovanj – katalog, notarski zapis splošnih pogojev, vzorec prodajne pogodbe, cene stanovanj in ostali podatki, povezani s prodajo, na vpogled na spletni strani www.spkonjice.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo:

  • preko telefona: 031 397 499 – Tomaž Rihtaršič, direktor ali
  • preko elektronskega naslova: info@spkonjice.si.

V znamenje sklenitve prodajne pogodbe, je nakup oziroma rezervacija nepremičnine potrjena, ko prejmemo vplačan znesek are, kot je prikazan v ceniku na:

  • transakcijski račun št.: SI56 6100 0000 5277 050 odprt pri Delavska hranilnica d.d. ali
  • transakcijski račun št.:  SI56 0400 1004 9305 671 odprt pri Novi KBM d.d.,
  • sklic: SI00 23020 – številka stanovanja (samo številka, brez črk, npr. SI00 230201),
  • namen: ARA »številka stanovanja« objekt Tepanjska vrata.

 Ara se plača v višini 10 % vrednosti stanovanja po ceniku vključno z DDV.

Potrdilo o plačilu zainteresirani kupec pošlje na elektronski naslov: info@spkonjice.si.

Če dva ali več interesentov vplačata aro za enako stanovanje, ima prednost zainteresirani kupec, ki je prvi rezerviral stanovanje in prejel potrditev rezervacije.

Plačana ara se bo zainteresiranemu kupcu vračunala v kupnino.

Zainteresirani kupec, ki pri nakupu ne bo uspel, si lahko izbere katerokoli drugo stanovanje, nakup se vrši naprej enako.

Zainteresiranim kupcem, ki pri nakupu ne bodo uspeli, bo ara vrnjena brez obresti, najkasneje v 3. delovnih dneh, na transakcijski račun, s katerega je bila vplačana.

Z vplačilom are, prevzame zainteresirani kupec obveznost pristopiti k sklenitvi prodajne pogodbe. Prodajno pogodbo mora kupec skleniti najkasneje v skupnem roku 30 dni, oz. 15. dni po pisnem pozivu za sklenitev prodajne pogodbe, ki ga prodajalec naslovi na kupca. Prodajalec aro zadrži vkolikor kupec ne podpiše prodajne pogodbe v obliki, ki je kot vzorec priložena na spletni strani www.spkonjice.si.

Stanovanju pripada eno nepokrito parkirno mesto. V kolikor kupec želi pokrito parkirno mesto, to namero izrazi tako, da ob plačilu are za stanovanje plača aro za pokrito parkirno mesto v vrednosti 10% cene pokritih parkirnih mest, določane v objavljenem ceniku.

Doplačilo za pokrito parkirno mesto znaša 4.000,00 EUR brez DDV.

Trenutno je možen nakup enega pokritega parkirnega mesta ob nakupu vsakega stanovanja.

Compare