Področna zakonodaja

Zakonodaja Stanovanjski zakon

Zakoni

 1. Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 68/2006)
 2. Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003, 18/2004-ZVKSES, 47/2006-ZEN45/2008-ZVEtL, 57/08, 90/2009-odl.US, 56/2011-odl.US, 62/2010-ZUPJS, 40/2011-ZUPJS-A, 87/2011, 4/2012 – ZUJF)
 3. Sprememba stanovanjskega zakona
 4. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 3/2013-ZŠolPre-1, 14/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 99/2013, 14/2015-ZUUJFO, 57/2015, 90/2015)
 5. Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/2010, 40/2011, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF, 8/2013, 14/2013, 63/2013, 99/2013, 99/2013-ZUPJS-C, 55/2014, 57/2015, 90/2015)
 6. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013),
 7. Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št.: 87/02, 91/2013),
 8. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, Uradni list RS, št. 32/00, 102/02 – odl. US in 87/11 – ZMVN-A).

Podzakonski predpisi

 1. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 125/2003, 110/2005, 1/2011)
 2. Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/2004, 69/2005, 75/2005)
 3. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Uradni list RS, št. 123/2004)
 4. Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Uradni list RS, št. 108/2004)
 5. Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/2004, 18/2011)
 6. Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/2009, 81/2011, 47/2014)
 7. Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003, 142/2004, 99/2008)
 8. Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov (Uradni list RS, št. 63/2006)
 9. Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/2009, 87/2011, 85/2013)
 10. Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2015 (ReNSP15-25) (Uradni list RS, št. 92/2015)

Spletne strani

https://www.gov.si/teme/upravljanje-v-vecstanovanjskih-stavbah/

 

 

Zakonodaja Energetski zakon

 1. Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije s toploto na območju Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 55/2010)
 2. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na geografskem območju mesta Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 55/2010)
 3. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za gaografsko območje mesta Slovenske Konjice v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 16/2017)
 4. Temperaturni diagram za zunanjo normno temperaturo -20C za daljinsko ogrevanje Priloga SON_krivulja
 5. Tehnične zahteve za sistem daljinskega ogrevanja mesta Slovenske Konjice
 6. Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli  (podrobnjša obrazložitev)
 7. Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli pogosto zastavljena vprašanja in odgovori

Spletne strani

https://www.gov.si/teme/dimnikarske-storitve/