Energetska izkaznica

ENERGETSKA IZKAZNICA

V Stanovanjskem podjetju smo od Ministrstva za infrastrukturo in prostor pridobili pooblastilo št. 360-154/2013/2 za izdajo energetskih izkaznic.

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.  Na podlagi izdane energetske izkaznice kupec oz. najemnik stanovanjske enote pridobil informacijio o energetski potratnosti objekta kot celote  oz. njegovega posameznega dela stanovanja.

Energetska izkaznica stavbe je obvezna pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več.

Energetsko izkaznico pri obstoječih zgradbah predloži lastnik stavbe ali njenega dela kupcu/najemniku v primeru prodaje/oddaje stavbe ali njenega dela najpozneje pred sklenitvijo pogodbe.

Energetsko izkaznico pri novozgrajenih zgradbah predloži investitor upravnemu organu pred vložitvijo zahtevka za izdajo uporabnega dovoljenja.

Energetsko izkaznico lahko izdelujejo neodvisni strokovnjaki iz 68.d člena Energetskega zakona (z licenco) na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.

Energetsko izkaznico mora pridobiti vsak večstanovanjski objekt z vsaj štirimi etažnimi enotami:

  • ki je zgrajen do leta 1980 najkasneje do leta 2015
  • ki je zgrajen po letu 1980 najkasneje do leta 2030

Energetska izkaznica mora biti nameščena v javnih stavbah s celotno površino nad 1000 m2 (s prenovo directive EPBD se meja niža na 500 m2 in čez 5 let na 250 m2), ki so v lasti države ali lokalnih skupnosti in jih uporabljajo državni organi ali organi lokalnih skupnosti oziroma organizacije, ki zagotavljajo javne storitve večjemu številu oseb in jih zato te pogosto obiskujejo.

MS-Word-2-iconObrazec_Zahteva-za-izdelavno-EI