Katalog javnih informacij Stanovanjskega podjetja d.o.o.

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv:

STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o.

Mestni trg 12

3210 Slovenske Konjice

 

Tel:     (03) 759 27 16

Faks:   (03) 575 47 67

E-pošta: info@spkonjice.si

 

Ident.št. za DDV: SI 21649405

Matična številka:  5968526000

 

Odgovorna  uradna oseba:

Tomaž Rihtaršič, dipl.inž.grad.

Datum prve objave kataloga:

Januar 2007

Datum zadnje spremembe:
Katalog dostopen na spletnem naslovu: http//www.spkonjice.si
Druge oblike kataloga: Na sedežu družbe je dostopen izpis tega kataloga.

 

Splošni podatki o Stanovanjskem podjetju Konjice d.o.o. in informacijah   

javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

a) Kratek opis delovnega področja Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o.

Delovno področje Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o. določa Odlok o Aakt o ustanovitvi družbe Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. in sicer:

 

Osnovna dejavnost družbe Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., katere ustanoviteljica je Občina Slovenske Konjice, je oskrba s paro in vročo vodo.

Poleg osnovne dejavnosti  je dejavnost družbe usmerjena tudi v prenovo in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš, spodbujanje stanovanjske gradnje. Družba opravlja navedeno dejavnost s pridobivanjem neprofitnih najemnih stanovanja in z nakupom gradnjo in prenovo lastnih stanovanj, investira v gradnjo stanovanj ipd.

 

Notranje organizacijske enote se nahajajo na lokaciji sedeža sklada, poleg tega ima sklad za področje upravljanja Zreč, dislocirano enoto na naslovu Cesta na Roglo 11J, Zreče.

 

Direktor:

Tomaž Rihtaršič, e-naslov: tomaz.rihtarsic@spkonjice.si

 

Notranje organizacijske enote:

 

Služba energetike:

–      Boštjan Tašner, pomočnik direktorja za energetiko, e-naslov: bostjan.tasner@spkonjice.si

 

Služba upravljanja z nepremičninami:

–        Vitko Črep,  vodja upravnikov, e-naslov: vitko.crep@spkonjice.si,

–        Martin Zidanšek, upravnik, e-naslov: martin.zidansek@spkonjice.si,

–        Robin Krančan, upravnik, e-naslov: robin.krancan@spkonjice.si,

–        Suzana Marinko, upravnik  e-naslov: suzana.marinko@spkonjice.si;

 

Finančno računovodska služba:

–        Samo Pokorn, računovodja-zunanji sodelavec, e-naslov: samo.pokorn@spkonjice.si;

 

Pravna služba:

–        Tanja Orlačnik, pravnica, e-naslov: tanja.orlacnik@spkonjice.si.

 

Splošna služba za pravne, kadrovske in administrativne zadeve:

kontakta oseba:

–        Tanja Orlačnik, pravnica, e-naslov: tanja.orlacnik@spkonjice.si;

 

Služba vzdrževanja:

kontaktna oseba:

–        Albin Brdnik, vodja službe vzdrževanja, e-naslov: albert.brdnik@spkonjice.si;

 

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

–        Tanja Orlačnik, pravnica, e-naslov: tanja.orlacnik@spkonjice.si;

 

c)  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja družbe

–        Odlok o Aktu o ustanovitvi družbe Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. (Uradni list RS, št.: 17/2011)

–        Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št.: 69/2003-SZ-1)

–        Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (Uradni list RS, št.:18/2004)

–        Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št.:47/2006),

–        Energetski zakon (Uradni list RS, št.  )

–        Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice  in o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 54/2004, 75/2006)

–        Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/2005)

–        Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002)

–        Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št.: 110/2002)

–        Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št.: 87/2002)

–        Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št.: 83/2001)

–        Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/2006)- od 1. do 21. člena

–        Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002)

–        Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004)

–        Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999)

–        Zakon o javnem naročanju – ZJN -2 (Uradni list RS, št.: 128/2006)

–        Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev – ZJNVETPS (Uradni list RS, št. 128/2006)

–        Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 41/2004)

–        Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 110/2006-ZIZ-UPB3)

–       Predpisi EU: Pravni red EU.

 

d)  Seznam vrst upravnih postopkov

Po Zakonu o splošnem upravnem postopku  izvaja Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. naslednje postopke:

–        dodeljevanje  najemnih stanovanj,

–        zamenjava najemnih stanovanj,

–        nekrivdni odpovedni razlogi

 

e)  Seznam javnih evidenc s katerimi upravlja družba

Sklad ne vodi nobenih javnih evidenc.

 

f)  Seznam  drugih informatiziranih zbirk podatkov

ružba vodi naslednje zbirke podatkov:

–        evidenca vlog za nakup stanovanj,

–        evidenca vlog za dodelitev neprofitnih stanovanj

–        evidenca kupcev stanovanj

–        evidenca najemnikov in uporabnikov

–        evidenca najemnih pogodb za stanovanja in poslovne prostore .

 

Zbirke so internega značaja in javnosti niso dostopne.

 

 g) Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Podatke o pomembnih novicah in sporočila za javnost objavljamo preko spletnih strani oziroma medijev. V teh primerih gre za informacije javnega značaja v celoti in z namenom, da se predstavijo javnosti.

Informacije o javnih naročilih so dostopne na spletnih straneh družbe in portalu javnih naročil.

 

 

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Informacije, ki niso neposredno dostopne na sedežu Sklada ali na svetovnem spletu,vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno na sedežu Sklada, preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti.

Na podlagi vaše zahteve, vam je Sklad dolžan posredovati informacijo, ki jo dejansko poseduje. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed razlogov določenih v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 96/2005), oz. če bi šlo za podatek iz dokumenta, ki je sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo Sklada in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju sklada.

 

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.

 

a. Osebno na sedežu sklada

Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno na sedežu Sklada in sicer ustno ali pisno na zapisnik.

 

b. ustna zahteva

Prosilec se v delovnem času, po predhodnem dogovoru zglasi pri uradni osebi za posredovanje informacij javnega značaja.

Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja ustno, v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev Sklada.. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.

 

c. preko telefona

Zahtevo lahko podate tudi preko telefona. Če boste zahtevo podali telefonsko, vas prosimo,da izrecno navedete, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.

Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja preko telefona, v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev Sklada. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.

 

č. zahteva ustno na zapisnik

Zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik na sedežu Sklada vsak delovnik med 8.00 in 14.30 uro. V tem primeru se bo vaša zahteva štela za pisno.

 

dpisna zahteva

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko pošljete po pošti na naslov Sklada ali oddate na Skladu osebno v času delovnih ur.

Zahteva mora vsebovati osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem pooblaščencu ali zastopniku ter naslov. V zahtevi morate navesti katero informacijo želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis).

Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno uživate tudi pravno varstvo. Sklad mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 dni. Le izjemoma lahko s posebnim sklepom za največ 30 dni podaljša rok za odločite. Če menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je sklad zavezan o vaši ponovni zahtevi odločiti v roku 3 dni. Če je zahteva nepopolna in je Sklad ne more obravnavati, vas bomo pozvali, da zahtevo dopolnite.

V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je Sklad zahtevo zavrnil, ter zoper sklep s katerim je sklad zahtevo zavrgel. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.

 

e. po elektronski pošti

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi v po elektronski pošti, na uradni elektronski naslov Sklada (info@jss-konjice.si) . Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo Sklad obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo. To pomeni, da v primeru zavrnitve zahteve pritožba ni mogoča.

Po elektronski pošti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Pri tem morate upoštevati določbe Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Za varen elektronski podpis potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo.

–        Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006)

–        Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005)

 

 Seznam najpogostejših zahtevanih informacij javnega značaja

 

–        informacije v zvezi z investicijami Sklada ( gradnja tržnih stanovanj)

–        Zahteva za dostop do informacij javnega značaja