Katalog javnih informacij Stanovanjskega podjetja d.o.o.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1.    Osnovni podatki o katalogu

Naziv:

STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o.

Mestni trg 12

3210 Slovenske Konjice

 

Tel:     (03) 759 27 16

Faks:   (03) 575 47 67

E-pošta: info@spkonjice.si

 

Ident. št. za DDV:SI 21649405

Matična številka:  5968526000

 

Odgovorna  uradna oseba:

 

Tomaž Rihtaršič, dipl.inž.grad.

Datum prve objave kataloga:

Januar 2007

Datum zadnje spremembe:

Februar 2020

Katalog dostopen na spletnem naslovu:

www.spkonjice.si

Druge oblike kataloga:

Na sedežu družbe je na ustno oziroma pisno zaprosilo, ki ga podate v tajništvu družbe, dostopen izpis tega kataloga.

 1. Kratek opis delovnega področja Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o.

Delovno področje Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o.,  določa Odlok o Akt o ustanovitvi družbe Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. (Uradni list RS, št. 17/2011) in sicer:

Glavna dejavnost družbe Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., katere ustanoviteljica je v 100% poslovnem deležu Občina Slovenske Konjice, je po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08)  35.300 oskrba s paro in vročo vodo.

Poleg osnovne dejavnosti, je dejavnost družbe usmerjena tudi v prenovo in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih stavb, v stanovanjsko gradnjo in v pridobivanje oziroma zagotavljanje neprofitnih  stanovanj. Velik del dejavnosti družbe predstavlja opravljanje upravniških storitev stavb.

Notranje organizacijske enote se nahajajo na lokaciji sedeža družbe, poleg tega ima družba za področje opravljanja upravniških storitev na območju občine Zreče, dislocirano enoto v stavbi na naslovu Cesta na Roglo 11J, Zreče.

 

Vodstvo družbe

 Direktor:

Tomaž Rihtaršič, tel. št. 03/759 27 16, e-naslov: info@spkonjice.si

 

Notranje organizacijske enote:

Služba za nepremičninske investicije in druge projekte:

/

Služba upravljanja z nepremičninami:

Kontaktna oseba: Vitko črep, vodja upravljanja, tel. št. 03/759 27 43,

e-naslov: vitko.crep@spkonjice.si

Finančno računovodska služba:

 kontaktna oseba: Samo Pokorn, računovodja-zunanji sodelavec, tel. št. 03/759 27 48,

 e-naslov: samo.pokorn@spkonjice.si

Služba energetike:

Kontaktna oseba: Boštjan Tašner, pomočnik direktorja za energetiko, tel. št. 03/759 27 42,

e-naslov: bostjan.tasner@spkonjice.si

 Splošna služba za pravne, kadrovske in administrativne zadeve:

kontakta oseba: Tanja Orlačnik, pravnica, tel. št. 03/759 27 17,

e-naslov: tanja.orlacnik@spkonjice.si

 Služba vzdrževanja,

kontaktna oseba: Albert Brdnik, vodja službe vzdrževanja, tel. št. 059 3671 51

e-naslov: albert.brdnik@spkonjice.si

Nadzorni svet družbe:

vsakokratni podatki sestave članov nadzornega sveta v mandatu so razvidni: ePRS – AJPES -javno dostopna evidenca.

 

2. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:      Tanja Orlačnik

                                         Tel.: (03) 759 27 17

                                         Fax: (03) 575 47 67

                                         e-pošta: tanja.orlacnik@spkonjice.si

 

3. Seznam pomembnih predpisov delovnega področja družbe

 • Odlok o Aktu o ustanovitvi družbe Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. (Uradni list RS, št.: 17/2011)
 • Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19),
 • Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (Uradni list RS, št.:18/2004)
 • Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID, 7/18 in 33/19),
 • Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo),
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13),
 • Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.),
 • Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13),
 • Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631),
 • Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19),
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo),
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl.      US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US, 11/18, 53/19 – odl. US in 66/19 –   ZDavP-2M).

 

4. Seznam vrst upravnih postopkov po Zakonu o splošnem upravnem postopku  izvaja Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. naslednje postopke:

 • dodeljevanje najemnih stanovanj,
 • zamenjava neprofitnih najemnih stanovanj,
 • nekrivdne odpovedi neprofitnih najemnih stanovanj,
 • ugotavljanje in odločanje po 2. odstavku 90. člena SZ-1.

 

5. Seznam  drugih informatiziranih zbirk podatkov

Zbirke so internega značaja in niso javno dostopne.

 

6. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Podatke o pomembnih novicah in sporočila za javnost družba objavlja preko spletne strani oziroma medijev. V teh primerih gre za informacije javnega značaja v celoti in z namenom, da se predstavijo javnosti. Če posameznik ne uporablja interneta, lahko te informacije zahteva v tiskani obliki.

Splošne informacije in informacije o javnih razpisih so na voljo na spletni strani družbe: www.spkonjice.si.

 

7. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 Dostop na podlagi posebne zahteve

Informacije, ki niso neposredno dostopne na sedežu družbe ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno na sedežu družbe, preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti. V primeru, da je potrebno fotokopiranje, vas bomo obvestili o stroških, ki bi vam nastali in vas pozvali k odločitvi.

Na podlagi vaše zahteve, vam je družba dolžna posredovati informacijo skladno z zakonom, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima za odgovor, ki ga zahtevate).

Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji, kateri izmed zakonsko določenih razlogov.     

Razlogi za zavrnite so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in so na primer: tajni podatki, poslovna skrivnost, osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov, podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka, podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka, podatek iz dokumenta, v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo družbe in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti družbe in drugi. 

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve).

 

Osebno na sedežu družbe

 Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno na sedežu družbe in sicer ustno ali pisno na zapisnik.

 

Ustna zahteva

Prosilec se v času uradnih ur, po predhodnem dogovoru, zglasi pri uradni osebi za posredovanje informacij javnega značaja.

Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja ustno, v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev družbe. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.

 

Zahteva preko telefona

Zahtevo lahko podate tudi preko telefona. Če boste zahtevo podali telefonsko, vas prosimo, da izrecno navedete, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.

Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja preko telefona, v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev družbe. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.

 

Zahteva ustno na zapisnik

Zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik na sedežu družbe v času uradnih ur. V tem primeru se bo vaša zahteva štela za pisno.

 

Pisna zahteva

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko pošljete po pošti na naslov družbe ali oddate osebno  na sedežu družbe v času uradnih ur.

Zahteva mora vsebovati osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem pooblaščencu ali zastopniku ter naslov prosilca oz. njegovega pooblaščenca ali zakonitega zastopnika. V zahtevi morate navesti katero informacijo želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis).

Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, uživate tudi pravno varstvo. Družba mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 dni. Le izjemoma lahko s posebnim sklepom za največ 30 dni podaljša rok za odločite. Če menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je družba  zavezana o vaši ponovni zahtevi odločiti v roku 3 dni. Če je zahteva nepopolna in je družba ne more obravnavati, vas bomo pozvali, da zahtevo dopolnite.

Družba vam je dolžna posredovati le informacijo skladno z zakonom, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima za odgovor, ki ga zahtevate). 

Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed zakonsko določenih razlogov

V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je družba zahtevo zavrnila, ter zoper sklep s katerim je družba zahtevo zavrgla. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.

 

Zahteva po elektronski pošti

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi v po elektronski pošti, na uradni elektronski naslov družbe: info@spkonjicenjice.si

Na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku je bila namreč sprejeta Uredba o upravnem poslovanju, ki v 107. členu določa, da se lahko vse vloge (razen naštete), vložijo v elektronski obliki brez varnega elektronskega podpisa. Med vlogami, ki bi  morale biti varno elektronsko podpisane, ni zahtev po ZDIJZ, kar pomeni, da se slednje lahko pošlje v elektronski obliki brez varnega elektronskega podpisa in se vseeno šteje za formalno vlogo (zoper zavrnitev je možna pritožba).

 

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami

 Prosilci se lahko zglasijo osebno na sedežu družbe, kjer jim informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oziroma ustno obrazložimo.

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016).

 

8. Stroškovnik in cene

Stroški se odmerijo na način in pod pogoji vsakokratnega veljavnega ZDIJZ ter določb Uredbe o posedovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

O stroških bo stranka predhodno seznanjena.