Najem

Najemno razmerje – pravice in dolžnosti

 

Način rabe stanovanja

Stanovanje se uporablja za stanovanjske potrebe najemnika in njegove družine.

Najemnik v stanovanje ne sme sprejemati drugih uporabnikov brez pisnega soglasja lastnika. Najemnik stanovanja ali posameznih prostorov stanovanja ne sme oddati v podnajem.

Če se število oseb, ki uporabljajo stanovanje spremeni, je najemnik dolžan predlagati lastniku sklenitev aneksa k najemni pogodbi. Lastnik sklene aneks k najemni pogodbi na zahtevo najemnika, če se število oseb poveča za eno ali več oseb, ki jih mora najemnik preživljati po zakonu, za vse ostale osebe pa le, če je glede na število oseb stanovanje po velikosti še primerno.

 

Stroški

Najemnik je dolžan plačevati najemnino ter individualne in skupne obratovalne stroške.

  1. Individualni obratovalni stroški, ki nastanejo zaradi uporabe stanovanja in niso
    zajeti v najemnini, so:

– celotni stroški ogrevanja predmetnega stanovanja,
– stroški za vodo in kanalščino, ki odpadejo na predmetno stanovanje,
– stroški porabljene elektrike in priključne moči, ki odpadejo na predmetno
stanovanje,
– stroški telefona v stanovanju,
– stroški kabelske televizije, televizije in radia v stanovanju,
– stroški porabljenega plina in priključne moči,
– stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
– ostali stroški, povezani z uporabo stanovanja.

  1. Skupni obratovalni stroški, ki nastanejo zaradi obratovanja skupnih delov
    večstanovanjske stavbe, so:

– stroški elektrike za obratovanje skupnih naprav in razsvetljave skupnih prostorov,
– stroški čiščenja skupnih prostorov večstanovanjske stavbe,
– stroški hišnika,
– stroški urejanja okolice,
– drugi obratovalni stroški in stroški rednih vzdrževalnih del manjše vrednosti na
skupnih delih stavbe, ki jih najemniku zaračunava upravnik, v skladu z veljavnimi
normativi za vzdrževanje stanovanjskih stavb in stanovanj.

Najemnik je dolžan plačevati:
– individualne stroške neposredno dobavitelju,
– skupne obratovalne ter druge morebitne stroške, ki nastanejo v zvezi z uporabo
stanovanja, upravniku ter
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča Davčni upravi RS.

Najemnik je dolžan z dobavitelji posameznih storitev na zahtevo skleniti pogodbo ali aneks k pogodbi, sklenjeni z lastnikom stanovanja, za opravljanje oziroma dobavo komunalnih, energetskih in komunikacijskih storitev v roku določenem v zahtevi. Nesklenitev pogodbe oziroma aneksa k pogodbi je krivdni razlog za odpoved najemne pogodbe in izpraznitev stanovanja.

 

Pravice in dolžnosti lastnika

Lastnik ima pravico do pobiranja najemnine in odločanja o prenehanju najemnega razmerja v skladu z zakonom in najemno pogodbo.

Lastnik stanovanja le-to vzdržuje tako, da opravlja investicijsko-vzdrževalna dela in s tem preprečuje poslabšanje stanovanjskih pogojev. Popravila oziroma izboljšave se opravijo v najkrajšem možnem času in z motnjami, ki najmanj prizadenejo najemnika. Lastnik o nameravanih posegih v stanovanje najemnika obvesti v primernem roku ter zagotovi normalno uporabo stanovanja po opravljenem posegu.

Lastnik stanovanja mora:
– izročiti najemniku predmetno stanovanje v stanju, ki najemniku omogoča normalno
uporabo stanovanja skladno z veljavnimi normativi in standardi;
– vzdrževati stanovanje in skupne dele v stanovanjski ali večstanovanjski stavbi v
stanju, ki zagotavlja najemniku normalno uporabo stanovanja ter skupnih delov ves
čas trajanja najema v skladu z veljavnimi normativi;
– odgovarjati za stvarne in pravne napake na oddanem stanovanju.


Pravice in dolžnosti najemnika

Najemnik je zavezan k rednemu plačevanju najemnine in ostalih stroškov.

Najemnik mora stanovanje uporabljati v skladu z njegovim namenom, zakonom in najemno pogodbo ter odpraviti vse napake, ki nastanejo zaradi nepravilne oziroma malomarne uporabe stanovanja.